Academische vaardigheden kunsthistorici

Aanpassingen archief

230403

 • In de rubriek 4810 is uitleg opgenomen over het vermelden van titels van bronnen in de lopende tekst.

211108

 • In de rubriek 3310 is een verwijzing opgenomen naar de online training over het zoeken naar historische bronnen.

210622

 • In rubriek 4815 zijn aanwijzingen opgenomen voor het alfabetiseren van achternamen en anonieme titels in de bronnenlijst.

210520

 • In de rubriek 3310 is een verwijzing opgenomen naar de online training informatievaardigheden Compass.
 • Aan de rubriek 3311 Google Scholar toegevoegd.
 • In de rubrieken 3312 en 3315 is de verwijzing naar Picarta verwijderd (bestaat niet meer).
 • In de rubriek 3316 is een link toegevoegd naar de onderwerpsindeling van de collectie kunstgeschiedenis, een link toegevoegd naar de virtuele rondleiding in de collectie kunstgeschiedenis, en zijn diverse links geactualiseerd.
 • In de rubriek 4810 is de verwijzing naar de LibGuides over literatuurbeheer aangepast.

210426

 • Aan de rubriek 4300 ‘Formulering’ is de subrubriek 4317 toegevoegd met verwijzingen naar handreikingen over inclusief taalgebruik.

200821

 • Er is een belangrijke wijziging doorgevoerd in de aanwijzingen voor het vermelden van titels in de noten. In de rubriek 4814 (Lange en verkorte titels in de noten) is de essentie daarvan beschreven. Terwijl we voorheen in de noten uitsluitend verkorte titels gebruikten, is de aanwijzing voortaan:

  In de noten gebruik je bij de eerste vermelding van een bron de lange versie van de titel, bij de tweede en volgende vermeldingen een verkorte titel.

  Ten behoeve hiervan zijn voorbeelden en omschrijvingen van lange titels in de noten toegevoegd in de rubrieken 4821 – 4826, 4831 – 4833, 4841 – 4843, en 4851 – 4854.

  Toelichting:
  Deze aanpassing is doorgevoerd op verzoek van de docenten kunstgeschiedenis. Door bij de eerste vermelding in een noot een lange titel op te nemen, kan de lezer zich gemakkelijker een beeld vormen van de bron waarnaar verwezen wordt.

Dit vraagt van jou als auteur wel een extra inspanning: je moet je drie vormen eigen maken (de lange  en de verkorte omschrijving voor de noten, en de volledige omschrijving voor de bronnenlijst), en je moet in de gaten houden of je in de noten één keer dan wel vaker naar een bron verwijst.

De hoofdlijnen in het verschil tussen de notatie van lange titels in de noten en de volledige titels in de bronnenlijst, staan in The Chicago Manual of Style Online, in de rubrieken 14.20 en 14.21. Die verschillen betreffen letterlijk vooral punten en komma’s.

200513

 • In de rubriek 3230 zijn algemene aanwijzingen toegevoegd voor het maken van een beeldbeschrijving van installaties, nieuwe media en dergelijke, plus een voorbeeld van zo’n beeldbeschrijving.

190622

 • Aan het hoofdstuk 4850 ‘Overige bronnen’ is de rubriek 4855 ‘De Bijbel’ toegevoegd. Daarin staan richtlijnen voor het verwijzen naar passages in de Bijbel, zowel in de lopende tekst als in de noten.

190521

 • In de rubriek 4919 ‘Bijschrift beeldende kunst, kunstnijverheid en dergelijke’ is toegevoegd: ‘Het inventarisnummer / registratienummer / objectnummer o.i.d.’

181022

 • De titel van rubriek 4360 is veranderd van ‘Veelgemaakte fouten’ in ‘Struikelblokken formuleringen’.
 • Evenzo is 4430 ‘Veelgemaakte grammaticafouten’ veranderd in ‘Struikelblokken grammatica’
 • en 5420 ‘Veelgemaakte spelfouten’ in ‘Struikelblokken spelling’.

180824

 • Aan 4814 is toegevoegd: Wanneer je in twee opeenvolgende noten naar dezelfde bron verwijst kan je de (verkorte) omschrijving van de bron vervangen door Ibid. (afkorting van Ibidem = ‘op dezelfde plaats’). In lijn met de voorkeur van Chicago 16 (artikel 14.30) gebruiken we de aanduiding Idem niet.
 • Aan 4833 is toegevoegd: Krantenartikelen hebben vaak geen met name genoemde auteur (‘Van de redactie’). Je behandelt ze dan als anoniem, en noemt dus alleen de titel van het artikel, plus de titel en datum van de krant.
 • Aan 4825 is toegevoegd: Twee of meer redacteuren noteer je op een manier vergelijkbaar met de manier waarop je twee of meer auteurs noteert (zie: 4822).
 • De rubrieken 3110, 4310, 4410 en 4910 (met algemene  opmerkingen over onderzoek doen en schrijven) zijn opgeheven. De tekst uit die rubrieken is verplaatst naar respectievelijk 3100, 4300, 4400, 4900.
 • De rubrieken 4921 tot en met 4923 (uitleg over bijschriften bij afbeeldingen in de verschillende disciplines) zijn omgenummerd naar 4914 tot en met 4916.
 • Aan het voorbeeld in 4363 is toegevoegd het verschil tussen linkse/rechtse en linker/rechter.
 • Vele kleine redactionele verbeteringen.

180501

 • In 3250 is uitleg over de beeldbeschrijving van een gebouw toegevoegd en een voorbeeld van zo’n beeldbeschrijving.

180411

 • In 3240 een voorbeeld van een beeldbeschrijving van een beeldhouwwerk toegevoegd.

180325

 • 4810: na de verwijzing naar de Quick Guide toegevoegd: Maar let op: De stijl die we bij de opleiding kunstgeschiedenis in Utrecht hanteren is een aangepaste versie van Chicago 16.
 • 4821: voorbeeld Gombrich, de komma na druk vervangen door een punt
 • 4823: verkorte titel en opbouw: Jong, vervangen door: Jong, de,
 • 4824: voorbeeld en opbouw: de komma na de titel en de aanduiding deel (in: , deel 39) geschrapt
 • 4826: in het eerste voorbeeld een komma toegevoegd voor het jaartal van uitgave: , 2014
 • 4831: in het voorbeeld de komma toegevoegd na de namen van de redacteurs: , red.
 • 4832: in de voorbeelden van de verkorte titel in de noot Van den Berg, “De bouw van de monumentale Van Beverninghkapel.” vervangen door: Hartog, den, “In gruzelementen,” 14.
 • 4832: in de opbouw van titel in de bronnenlijst in de regel over de jaargang de aanduiding (het teken) : vervangen door: dubbele punt (uitgeschreven)
 • 4833: Nell Westerlaken vervangen door: Westerlaken, Nell
 • 4841: in het voorbeeld en de opbouw: een komma toegevoegd na de namen van de redacteuren: , red.
 • 4841: in het voorbeeld een foutieve witregel verwijderd
 • 4842: in het voorbeeld een foutieve witregel verwijderd
 • 4843: uitleg over het begrip lotnummer toegevoegd
 • 4851: in het tweede voorbeeld een komma toegevoegd tussen plaatsnaam en jaartal (Amsterdam, 1991)
 • 4851: in het voorbeeld van de verkorte titel: Van der Wolk vervangen door Wolk, van der
 • 4853: in het tweede voorbeeld een komma en een spatie toegevoegd na Amsterdam,

180320

20/3/2018: In de rubrieken 3312 en  3316 is de link naar de catalogus van de UBU aangepast omdat de bibliotheek voortaan een WorldCat-catalogus gebruikt.